Biuro Innowacji w Przestrzeni PublicznejLogo Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej odzwierciedla wartości jednostki działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, której podstawowym celem jest odchodzenie od pojmowania Uczelni jako zbioru jednostek organizacyjnych, kształcących w wąskich dziedzinach i obszarach nauki, na rzecz myślenia o Innowacji, jako kluczu do przeobrażeniowych zmian, które dotykają Uniwersytet Warszawski. Łączenie dyscyplin naukowych, transdyscyplinarna praca nad naukowymi potrzebami i wyzwaniami, tworzenie nowoczesnych centrów naukowych i dydaktycznych, elastyczność w powoływaniu zespołów badawczych, wdrażanie nowoczesnych metod badawczych i dydaktycznych, zdecydowane i konsekwentne pojmowanie roli Uczelni w kształtowaniu i podnoszeniu jakości życia publicznego, umiędzynarodowienie procesów badawczych i dydaktycznych oraz rozbudowane programy uczenia się przez całe życie – oto wyznaczniki strategicznych zmian, które podkreślić mają pozycję Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej.

Rola nowego logotypu spełnia funkcję formalną, korporacyjną w kontaktach instytucjonalnych i osobistych typu B2B oraz komunikacyjną.
Elementy projektu:
logotyp, brand manual, materiały biurowe, akcydensy, strona www, animacje

Rok:
2018